Croeso i Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Rydym yn un o ddarparwyr gofal iechyd mwyaf Prydain, yn gwasanaethu dros 445,000 o bobl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Rydym yn gyfrifol am holl ysbytai cymunedol y GIG, a gwasanaethau gofal sylfaenol (megis meddygon teulu, fferyllwyr a deintyddion) yn yr ardal leol.

Rydym yn cael ei ystyried fel canolfan o ragoriaeth, gan ddarparu gofal arbenigol ar gyfer cleifion â chyflyrau cronig cymhleth ar draws de a chanolbarth Cymru.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, sy'n a phroffil uchel am addysgu, gwaith ymchwil a gwaith datblygu o fewn y DU a thramor. Gyda'n gilydd rydym yn hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol iechyd a thriniaethau arloesol newydd.
 
 

Ein Datganiad Cenhadaeth

 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (BIP) fydd y BIP mwyaf blaenllaw yng Nghymru, gydag enw da rhyngwladol am ragoriaeth ac arloesedd. Bydd ein staff medrus ac ymroddedig yn darparu gofal diogel o safon uchel, ar yr adeg iawn ac yn y lle iawn.
 
Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid a chymunedau i gefnogi pobl Caerdydd a'r Fro i wella eu hiechyd a'u lles eu hunain.
 
Byddwn yn creu ymdeimlad o falchder a phwrpas cyffredin yn ein gwasanaethau iechyd.
  
Rydym yn diweddaru’r wybodaeth ar y wefan hon yn barhaus a gobeithio y gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.  Fodd bynnag, os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cofiwch gysylltu
 
 

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 16 Gorffennaf 2013

Dewis Doeth

Os ewch chi'n sâl neu os cewch anaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y gwasanaeth GIG cywir er mwyn ichi gael y driniaeth orau.

Gwasanaethau Iechyd Lleol

Darganfod gwasanaethau agosaf

Côd post:
Darganfod ysbytai agosaf a
o fewn

Ymgyrch 1000 o Fywydau

Mae 1000 o Fywydau + yn gweithio gyda sefydliadau iechyd Cymru i sicrhau gofal ddiogel a dibynadwy - ar gyfer pob claf, ym mhob man yng Nghymru.